Se alla

Besparingarna i Svalövs skolor gör pedagogerna till budgetregulator.

Besparingarna gör pedagogerna till budgetregulator och
riskerar att försämra hemspråksundervisningen.
[Svalövsliberalerna ställer fråga till Bildningsnämndens ordförande]

Bakgrund
I budget för 2023 har beslutats om en effektivisering på 2 614 000 kr. I samma budget har
man också beslutat om ytterligare 8 300 000 kr i ren besparing. Tillsammans är dessa förändringar så stora att de föranleder oro. Hur detta skall realiseras har ännu så länge bara övergripande redovisats för
Bildningsnämnden.

I prognosuppföljning för februari redovisas det för nämnden med texten:
3. Effektiviseringar
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att anpassa och justera antalet pedagoger utifrån
antal barn/elever samt de fastställda kostnadsramarna och är ett ständigt pågående arbete.
Under året ska distansundervisning introduceras för modersmål, för att underlätta
undervisningen som är spridd till de olika orterna i kommunen. En översyn av sektorns
lokaler kommer att ske under året, för att utröna möjligheterna att ytterligare maximera
ytornas nyttjande och eventuellt säga upp delar som kan undvaras.

Inget nämndes runt varför just pedagogerna pekas ut. Inget nämndes heller om det kommer att
presenteras en sammanhållen plan för arbetet med effektiviseringar och besparingar.
– Det verkar som om man pekat ut pedagogerna som budgetregulator i arbetet med
besparingar. Detta är illavarslande och riskerar att påverka kontinuitet bland lärarna
och risken för kvalitetsförsämringar är stora., säger Torbjörn Ekelund, Liberalernas
gruppledare i kommunfullmäktige Vidare kommer man helt att övergå till distansundervisning inom modersmålsundervisningen.

– Vi vet att det för en del elever är avgörande för inlärning av Svenska, att
modersmålsundervisningen är bra. Forskningen är tämligen entydig på den punkten,
fortsätter Torbjörn Ekelund.

Under pandemin tillämpades i vissa fall distansundervisning för att minska riskerna för smitta.
Men detta var ett akutläge där alla gjorde det bästa möjliga av en unik situation. Det är viktigt
att klarlägga om denna undervisningsmetod är tillåten när vi nu inte längre har denna akuta
situation.

– Även om det skulle vara tillåtet så är det inte säkert att det är lämpligt. Man måste ta
ett större grepp runt frågan om besparingar och effektiviseringar än att inrikta sig helt
på åtgärder som riskerar att resultera i kvalitetsförsämringar som kan bli mycket svåra
att reparera, avslutar Torbjörn Ekelund.

Mot denna ställer Svalövsliberalerna följande frågor till ordförande för
Bildningsnämnden:

 • Är det bara personalkategorin pedagoger som anpassas antalsmässigt och sker detta
  med uppsägningar på grund av arbetsbrist eller används annan metod?
 • Är det tillåtet att generellt, utan särskilda skäl använda distansutbildning i skolan? Hur
  bedöms detta påverka kvalitén på modersmålsutbildningen?
 • Kommer ytterligare besked att ges till Bildningsnämnden om hur effektiviseringar och
  besparingar skall realiseras? Kommer Bildningsnämnden att få möjlighet att lägga sina
  politiska aspekter på en sådan plan?

Torbjörn Ekelund