Se alla

Övergripande effektivisering & prioritering krävs

Onsdag 25 oktober 2023

Kommunens ekonomi är pressad
Vi måste räkna med ytterligare 1-2 år med mycket pressad kommunal ekonomi. Uppgiften nu, för Svalövs kommun är att omedelbart arbeta för att kommunen skall gå ur denna period, med starkare ekonomi än kommunen har nu. I detta arbete måste kommunens kärnverksamhet, skola, vård och omsorg, värnas så långt möjligt. Kraften bör läggas på att effektivisera funktioner för administration och planarbete. Ett budgeterat resultat på 0 kr, som kommunens styre föreslår, är en alldeles för svag säkerhetsmarginal. Denna budget skapar stora risker att kommunen inte klarar ekonomin 2024.

Kommunen kan inte arbeta i stuprör och istället ta ett helhetsgrepp. Därför vill Liberalerna omedelbart starta ett sektorsövergripande arbete för att effektivisera dessa funktioner oaktat var i kommunens totala organisation dessa finns idag. Centralisering av stöd till både skolverksamhet, stöd till Vård- och omsorg och övrig förvaltning anser vi vara vägen framåt. För att driva på detta arbete vill vi redan i budget för 2024 överföra resurser från kommunstyrelsen till kärnverksamheten.

– Effektiviseringar handlar inte om att bara minska budget för respektive sektor, säger
Torbjörn Ekelund, Svalövsliberalernas gruppledare. Effektiviseringar kräver helhetssyn
och ett faktiskt arbete som styrs centralt, menar han.

Skolresultaten är katastrofala och personal inom vården behöver bättre
arbetsförhållanden.
Svalövsliberalerna vill därför minska budget för kommunstyrelsen och överföra resurser till
skolan och till vården. En särskild pott för att höja skolresultaten och en pott för att förändra
arbetsmetoder inom vården är viktiga åtgärder som inte kan vänta.
– Effektiviseringar måste genomföras, samtidigt som skolresultaten i skolan måste
förbättras och arbetsmetoder i vården måste förändras. Nu måste vi våga att både
bromsa och gasa samtidigt. Det är bara så Svalövs kommun kan gå stärkta ur den
lågkonjunktur vi befinner oss i, menar Torbjörn Ekelund.

– Ladda ner Pressmeddelandet här –